A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 05 Септември 2014  23

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че със Заповед № 293/04.09.2014 г. на кмета на община Златоград е удължен срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет (кабинет № 6) с обща площ 25,33 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997г. до 17,30 ч. на 03.10.2014 г.
Предложенията за участие се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.
Конкурсът ще се проведе на 06.10.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1, при следните конкурсни условия:
1. Минимална месечна наемна цена за лекарски кабинет (кабинет № 6) с обща площ 25,33 кв. м. в размер на 81,18 лв. (осемдесет и един лев и осемнадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Предназначение на кабинета: за лекарски кабинет за специализирана медицинска практика по очни болести. Предназначението на обекта да не се променя през целия срок на договора за наем.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на обекта, остойностено в лева.
5. Изисквания към участниците:
- кандидатите да притежават образователна-квалификационна степен „магистър” по медицина;
- да са регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения;
- да притежават договор, сключен РЗОК – Смолян за текуща година;
- да не са наематели на друго помещение в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград.
Депозит за участие в конкурса е в размер на 165,00 лв. (сто шестдесет и пет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем.
Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Срок за внасяне на депозита - до 17,30 часа на 03.10.2014 г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за обекта може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 03.10.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цената на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития