A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 06 Март 2014  67

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

1. С решение № Е 608 от 28.01.2014 г. на Общински съвет Златоград
е разрешено изготвяне на ПУП – ПРЗ за образуване на Урегулиран поземлен имот УПИ – за жилищна сграда, в обхват на:

· поземлен имот с идентификатор 31111.10.123 с начин на трайно ползване: Нива, собственост на Александър Асенов Думбов;

· част от поземлен имот с идентификатор 31111.10.163 с начин на трайно ползване: Пасище, публична общинска собственост, за отреждане на обслужваща задънена улица с широчина 4,50 м.

· ПИ с идентификатор 31111.10.178 с начин на трайно ползване: Селскостопански земеделски път, публична общинска собственост,

в местността „Керемиде” по кадастрална карта на гр.Златоград и е одобрено задание за допускане на устройствена процедура ПУП – ПРЗ, за промяна на предназначението и урегулиране на имотите за жилищно строителство и транспортен достъп.


2. С решение № Е 609 от 28.01.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на ПУП – ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.18.98 с начин на трайно ползване: Ливада, собственост на Община Златоград и е одобрено задание за допускане на устройствена процедура ПУП – ПРЗ, за промяна на предназначението и урегулиране на имота, като разширение на УПИ I – гробищен терен в кв.149 по ПУП на гр. Златоград.

Решенията на Общински съвет Златоград са изложени на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и са публикувани на интернет страницата на община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития