A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 31 Юли 2013  99

ЗАПОВЕД
№ 319/29.07.2013 г.


На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград и протокол от повторно проведен публично оповестен търг с явно наддаване на 23.07.2013 г. на комисията, назначена със заповед № 260/18.06.2013 г. на кмета на община Златоград за резултатите от повторно проведен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение  с площ от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:


ЗЛАТКА АСЕНОВА ПАНАЛОВА с ЕГН ******** и постоянен адрес: ************, притежаваща лична карта № **********, издадена на ***********от *******,за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение  с площ от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г, при следните условия:  1. Месечна наемна цена за имота в размер на 20,00 лева (двадесет лева), без вкл. ДДС. Върху месечната  наемна цена се начислява ДДС.

  2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.

  3. Предназначение на обекта – за всестранни услуги.

  4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с  използването му  по предназначението са за сметка на наемателя.


Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

След влизането и в сила заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа.

Контрол по изпълнение по настоящата заповед запазвам за себе си.

 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития