A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 14 Ноември 2014  27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 89/14.11.2014 г.

Община Златоград, област Смолянска обявява, че във връзка с постъпило предложение за промяна на ПУП от „СКАТ” ООД, в който от УПИ II-курортен хотел, почивен дом, землище Златоград се урегулира нов УПИ III, с площ 348,90 м2, с изместване на подхода към поземлен имот с идентификатор 31111.8.13 по кадастрална карта на гр.Златоград, се предлага:
Замяна на общински терен – с площ 108,9 м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.8.16 по кадастрална карта на гр.Златоград, отразен като местен път и цена определена от лицензиран оценител в размер на 1 945,00 лв. без ДДС,
с поземлен имот – с площ 165,20 м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.8.12 по кадастрална карта на гр.Златоград, на който е отреден УПИ II-курортен хотел, почивен дом, землище Златоград, предвиден за подход към поземлен имот с идентификатор 31111.8.13 по кадастрална карта на гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на 2965,00 лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития