A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 03 Ноември 2014  78

ЗАПОВЕД

№ 483/31.10.2014 г.

На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и протокол на комисията, назначена със Заповед № 413/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от повторно проведен на 31.10.2014 г. публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: площ от 1 кв. м., находяща се на стълбищна клетка пред входната врата на източното крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград УПИ І- общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. ЦАНКО СТЕФАНОВ БОДУРОВ, ЕГН *********, адрес: ***********, л. к. **********, издадена на*********** от ***********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: площ от 1 кв. м., находяща се на стълбищна клетка пред входната врата на източното крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул.”Славей” №1, гр. Златоград УПИ І- общежитие, кв. 74 по ПУП на гр. Златоград, при следните условия:
1) Месечна наемна цена за площта в размер на 5,00 лева, без ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
2) Срок за отдаване под наем – 5 години от сключване на договора за наем.
3) Предназначение на площта – за разполагане на автомат за топли напитки.
4) Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя.
ІІ. Препис от Заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
След влизането и в сила заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа.
Контрол по изпълнение по настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития