A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 17 Октомври 2013  49

ЗАПОВЕД
446/17.10.2013 г.   


Във връзка със заповед № 379/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 498/31.07.2013 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на                    с. Страшимир, по акт за частна общинска собственост № 528/21.04.2008 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 229/09.05.2008 г., том І-136, дело 165/08, партида 24, и въз основа на протокол от 16.10.2013 г. на комисията, назначена със Заповед № 379/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


  ЗАПОВЯДВАМ:


І. ОПРЕДЕЛЯМ: „ОМЕЛИЯ” ЕООД с ЕИК по Булстат: ********, със седалище и адрес на управление: **********, представляван от Ясен Стефанов Керменов с ЕГН: **********, притежаващ лична карта №  ********* издадена на ******** от МВР – Смолян, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 379/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, по акт за частна общинска собственост № 528/21.04.2008г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 229/09.05.2008 г., том І-136, дело 165/08, партида 24, и за КУПУВАЧ на масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, по акт за частна общинска собственост № 528/21.04.2008 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 229/09.05.2008 г., том І-136, дело 165/08, партида 24. Границите на имот с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир са: на север – улица; на изток – имот с ползвател Реджеб Керменов; на юг – улица и на запад - улица.

ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните тръжни условия:

1. Предложена тръжна цена за масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, в размер на 2 225,00 лв. (две хиляди двеста двадесет и пет лева), съгласно протокола от 16.10.2013 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, като:

1.1. Предложена тръжна цена за масивна сграда със застроена площ 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) в размер на 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева), съгласно протокола от 16.10.2013 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.

1.2. Предложена тръжна цена за застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, в размер на 1 125,00 лв. (хиляда сто двадесет и пет лева), съгласно протокола от 16.10.2013 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване. Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.

2. Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград,  в размер на 49,00 лв. (четиридесет и девет лева).

3.Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград и възлагателно писмо № 94-00-2151/05.07.2013г. на кмета на община Златоград, за извършване на оценката, в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).

4.Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 49,00 лв. (четиридесет и девет лева).

5.Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева).

6.Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 51,60 лв. (петдесет и един лева и шестдесет стотинки).

7.Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 7 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ     /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития