A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 03 Септември 2013  99

ОБЯВА


  Общинска администрация Златоград уведомява, че на 09.10.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 171 кв.м.  на първи етаж от жил. блок с. Старцево, УПИ VІІІ – 300, кв. 23 по ПУП на с. Старцево, при следните конкурсни условия: 1. Минимална месечна наемна цена в размер на 90,63 лв. (деветдесет лева и шестдесет и три стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

 2. Предназначение на обекта: за производствени (шивашки) дейности. Предназначението на обекта да не се променя през целия срок на договора.

 3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

 4. Основни задължения на наемателя, във връзка със стопанисването на обекта:

  4.1. Да осигури разкриване на тридесет работни места в едномесечен срок, след подписване на договора за наем.

  4.2. Да запази разкрити работните места през целия 10-годишния срок на договора за наем.

  4.3. Да поеме за своя сметка разходите, свързани с ползването, поддържането, ремонтът и  възстановяването на общите части и изградените съоръжения, които служат за ползване на имота или минават през него.

  4.4. Да извършва за своя сметка основни и текущи ремонти на обекта.

  4.5. При ремонтни и строителни работи, необходими за използване на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) наемателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината.

  4.6. Стриктно да спазва разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и изпълнява актовете  на органите на Етажна собственост в сградата, спазва правила за вътрешния ред в етажна собственост, установен с Правилник за вътрешния ред, приет от Общото събрание на етажната собственост.

  4.7. Да заплаща разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части, приети от Общото събрание на етажната собственост в сградата.

  4.8. Да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, приети от Общото събрание на етажната собственост в сградата.

  4.9. Да стопанисва и да се грижи за обекта, като  добър стопанин.

  4.10. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и представители на община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за наем.Депозитът за участие в конкурса е в размер на 185,00 лв. (сто осемдесет и пет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем.

Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1.

Срок за внасяне на депозита - до 17,30 часа на 08.10.2013 г.

Предложенията за участие се подават до 17,30 ч. на 08.10.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация  Златоград.

Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за обекта може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 08.10.2013 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цената на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития