A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 18 Ноември 2013  79

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 08.01.2014 г. в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва:

І. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.135 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 577 кв.м. (три хиляди петстотин седемдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „Абови колиби”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: друг терен без определено стопанско предназначение /друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение/; категория: шеста, по акт за частна общинска собственост № 968/29.07.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 411, дв. вх. № 410/30.07.2013г., том ІІ – 121, н.д. 274, партида: 4065.

Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при следните тръжни условия:

1. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.3.135 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 577 кв.м., одобрена с Решение № 545/21.10.2013 г. на общински съвет Златоград, в размер на 2 862,00 лв. (две хиляди осемстотин шестдесет и два лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.

2. Търгът да се проведе на 08.01.2014 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

3. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за имота по т. І от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 07.01.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на  50 (петдесет) лева, без включен ДДС.

4. Депозит за участие в търга в размер на 286,00 лв. (двеста осемдесет и шест лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа  на 07.01.2014 г.             

5. Срок за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търга и внасяне на депозит за участие в търга до 17,30 часа на 07.01.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.

6. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

8. Задължителни документи за участие в публично оповестен търг, подадени в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на търга и наименованието и адреса на подателя, съдържащо следните документи:

8.1. Заявление от кандидата за участие в търга (по образец);

8.2. Документ за внесен депозит (оригинал);

8.3. Документ за закупена тръжна документация (оригинал);

8.4. Документ за самоличност (копие);

8.5. Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (копия; за юридически лица);

8.6. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник (оригинал);

8.7. Удостоверение, издадено от община Златоград за липса на задължения на физическите и юридическите лица към общината (оригинал);

8.8. Декларация за извършен оглед на обекта - по образец;

8.9. Декларация за запознаване с тръжната документация - по образец.

ІІ. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.137 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 591 кв.м. (три хиляди петстотин деветдесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Абови колиби”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: друга територия, заета от селско стопанство /друг вид земеделска земя/; категория: шеста, по акт за частна общинска собственост № 967/29.07.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 410, дв. вх. № 409/30.07.2013г., том ІІ – 120, н.д. 273, партида: 4064.

Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при следните тръжни условия:

1. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.3.137 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 591 кв.м., одобрена с Решение № 545/21.10.2013 г. на общински съвет Златоград, в размер на 2 873,00 лв. (две хиляди осемстотин седемдесет и три лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.

2. Търгът да се проведе на 08.01.2014 г. от 11,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

3. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за имота по т. І от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 07.01.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на  50 (петдесет) лева, без включен ДДС.

4. Депозит за участие в търга в размер на 287,00 лв. (двеста осемдесет и седем лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа  на 07.01.2014 г.             

5. Срок за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търга и внасяне на депозит за участие в търга до 17,30 часа на 07.01.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.

6. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

8. Задължителни документи за участие в публично оповестен търг, подадени в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на търга и наименованието и адреса на подателя, съдържащо следните документи:

8.1. Заявление от кандидата за участие в търга (по образец);

8.2. Документ за внесен депозит (оригинал);

8.3. Документ за закупена тръжна документация (оригинал);

8.4. Документ за самоличност (копие);

8.5. Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (копия; за юридически лица);

8.6. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник (оригинал);

8.7. Удостоверение, издадено от община Златоград за липса на задължения на физическите и юридическите лица към общината (оригинал);

8.8. Декларация за извършен оглед на имота (по образец);

8.9. Декларация за запознаване с тръжната документация (по образец).

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития