A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 17 Септември 2014  38

ЗАПОВЕД

№ 320/11.09.2014 г.


Във връзка със заповед № 261/30.07.2014 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 724/26.06.2014 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м. (осемстотин деветдесет и осем квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в урбанизирана територия без отреждане по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1054/14.05.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 198/16.05.2014 г., том І-146, дело 124, партида 4581, и въз основа на протокол от 10.09.2014 г. на комисията, назначена със заповед № 261/30.07.2014 г. и Заповед № 298/05.09.2014 г. на кмета на община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:


І. ОПРЕДЕЛЯМ: „Е.С.С.-КЪМПАНИ” ЕООД с Булстат: *********, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Мадан, ул. „Явор” № 1, представлявано от Христина Христова Чаръкчиева с ЕГН: ********, притежаваща лична карта № ******** издадена на ******* от МВР – Смолян, за спечелила публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 261/30.07.2014 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м. (осемстотин деветдесет и осем квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в урбанизирана територия без отреждане по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1054/14.05.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 198/16.05.2014 г., том І-146, дело 124, партида 4581, и за КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м. (осемстотин деветдесет и осем квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в урбанизирана територия без отреждане по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1054/14.05.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 198/16.05.2014 г., том І-146, дело 124, партида 4581. Границите на ПИ 31111.36.150 по КК на гр. Златоград, са: 31111.36.165; 31111.36.154; 31111.36.167 и 31111.36.149.
ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните тръжни условия:
1. Предложена тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м. (осемстотин деветдесет и осем квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, съгласно протокола от 10.09.2014 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, в размер на 22 905,00 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева).
2. Данък добавена стойност върху цената на имота по т.1, в размер на 4 581,00 лв. (четири хиляди петстотин осемдесет и един лева).

3. Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 458,10 лв. (четиристотин петдесет и осем лева и десет стотинки).
4.Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград и възлагателно писмо № 94-00-1756/27.05.2014 г. на кмета на община Златоград, за извършване на оценката, в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева).
5.Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 458,10 лв. (четиристотин петдесет и осем лева и десет стотинки).
6.Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 22,91 лв. (двадесет и два лева и деветдесет и една стотинки).
7.Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 217,82 лв. (двеста и седемнадесет лева и осемдесет и две стотинки).
8.Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 8 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/
Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития