A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 03 Ноември 2014  86

ЗАПОВЕД
№ 482/31.10.2014 г.

Във връзка със Заповед № 295/04.09.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 772/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.36.302 с площ 147 кв.м. (сто четиридесет и седем квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, за който се отрежда терен за ниско застрояване (до 10 м.) по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 581/07.07.2009 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 270/13.07.2009 г., том І-191, дело 125, партида 547, и въз основа на протокол от 29.10.2014 г. на комисията, назначена със Заповед № 295/04.09.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: АСЕН ХРИСТОВ ХАДЖИЕВ, ЕГН **********, адрес: ********** за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 295/04.09.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.36.302 с площ 147 кв.м. (сто четиридесет и седeм квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, за който се отрежда терен за ниско застрояване /до 10 м./ по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 581/07.07.2009 г., и за КУПУВАЧ на поземлен имот с идентификатор 31111.36.302 с площ 147 кв.м. (сто четиридесет и седeм квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, за който се отрежда терен за ниско застрояване /до 10 м./ по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 581/07.07.2009г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 270/13.07.2009 г., том І-191, дело 125, партида 547. Границите на ПИ 31111.36.302 по КК на гр. Златоград са: 31111.36.301; 31111.36.316 и 31111.36.165.
ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните тръжни условия:
1) Предложена тръжна цена на ПИ 31111.36.302 с площ 147 кв.м. (сто четиридесет и седeм квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград е в размер на 3 486,00 лв. (три хиляди четиристотин осемдесет и шест лева). Върху предложената тръжна цена се начислява ДДС.
2) Данък добавената стойност върху цената на имота е в размер на 697,20 лв. (шестстотин деветдесет и седем лева и двадесет стотинки).
3) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 69,72 лв. (шестдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 13,94 лв. (тринадесет лева и деветдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота в размер на 69,72 лв. (шестдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 13,94 лв. (тринадесет лева и деветдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, съгласно възлагателно писмо № 94-00-1828/02.06.2014 г. на Кмета на Община Златоград за извършване на оценката, в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 30,00 лв. (тридесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
7) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 7 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития