A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 02 Април 2014  30

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 644 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвянето на ПУП - Парцеларен план за трасе на въздушно електропроводно отклонение 20кV, в обхват на земеделски поземлени имоти с идентификатори 31111.11.69, 31111.11.71, 31111.11.67 и 31111.11.70 по кадастрална карта на гр.Златоград, необходимо за присъединяване на нов обект ”Сграда за производство на закуски” в гр.Златоград,УПИ V-501, 502, кв.65 по ПУП на гр.Златоград.


Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр.Златоград, ул.”Стефан Стамболов” №1 и е публикувано на интернет страницата на община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития