A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 01 Октомври 2013  91

З А П О В Е Д
420 / 26.09.2013 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.62 и чл.63,ал.2 от ЗМДТ,


О П Р Е Д Е Л Я М :


1. Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Златоград през 2013 г:


  • Събиране и извозване на битовите отпадъци;

  • Обезвреждане на битовите отпадъци в депо;

  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2. Граници на районите за извършване на услугите по т.1:


  •  В  урбанизираните територии на всички населени места в община Златоград;

  •  В неурбанизираните територии на населените места в общината, събиране и извозване на битовите отпадъци ще се извършва на всички имоти с предназначение за ползване - търговско, производствено, жилищно, курортно, вилно и обществено обслужване и с осигурен достъп до общинската и националната пътна мрежа в границите на община Златоград.


3.  Честота на извозване на битовите отпадъци :

Събирането и извозването ще се извършва, съгласно ежедневните маршрутни графици на специализираната техника и екипи за обслужване на отделните райони, както следва:  • за гр. Златоград,  в централна градска част и етнографски комплекс – 3 пъти седмично за контейнерите и 1 път седмично за кофите, а за останалите райони на територията на                       гр. Златоград – 1 път седмично;

  • за с. Кушла – 1 път месечно;

  • за всички останали населени места на територията на общината – 1 път седмично.


Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция „УТ, ИР, О, З и СД”, кметовете и кметските наместници в населените места в община Златоград.


Настоящата заповед да се обяви публично, в срок до 1 октомври 2013г., а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.


МИРОСЛАВ  ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития