A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 14 Октомври 2013  89

ЗАПОВЕД
435/10.10.2013 г.   


Във връзка със заповед № 382/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 499/31.07.2013 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 171 кв.м. на първи етаж от жил. блок село Старцево, УПИ VІІІ – 300, кв. 23 по ПУП на с. Старцево, по акт за частна общинска собственост № 273/01.07.2002 г. и въз основа на доклад от 09.10.2013 г. и протокол от 09.10.2013 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


І. ОПРЕДЕЛЯМ: „ОМЕЛИЯ” ЕООД с ЕИК по Булстат: ********, със седалище и адрес на управление: **********, представлявано от Ясен Стефанов Керменов с ЕГН: *********, притежаващ лична карта №  ******** издадена на ******* от МВР – Смолян, за спечелил конкурса, открит със Заповед № 382/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 171 кв.м. на първи етаж от жил. блок с. Старцево, УПИ VІІІ – 300, кв. 23 по ПУП на село Старцево, по акт за частна общинска собственост № 273/01.07.2002 г.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1.Предложена офертна месечна наемна цена за отдаване под наем на обекта, в размер на 100,00 лв. (сто лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена ще се начислява ДДС;

2.Предложен брой на работни места за разкриване – 30 работни места;

3.Предложен срок за разкриване на работните места – 30 дни;

4. Предназначение на обекта: за производствени (шивашки) дейности.

Предназначението на обекта да не се променя през целия срок на договора за наем;         

5. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем;

6.Основни задължения на наемателя, във връзка със стопанисването на обекта:

6.1.Да осигури разкриване на 30 работните места в 30-дневен срок, след подписване на договора за наем.

6.2.Да запази разкритите работните места през целия 10-годишен срок на договора за наем;

6.3.Да поеме за своя сметка разходите, свързани с ползването, поддържането, ремонтът и  възстановяването на общите части и изградените съоръжения, които служат за ползване на имота или минават през него;

6.4.Да извърши за своя сметка основни и текущи ремонти на обекта;

6.5.Ремонтните и строителните работи, необходими за използване на имота (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация), да извършва само след писмено одобрение от страна на общината;

6.6.Стриктно да спазва разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и да изпълнява актовете  на органите на Етажна собственост в сградата; да спазва правила за вътрешния ред в етажна собственост, установен с Правилник за вътрешния ред, приет от Общото събрание на етажната собственост;

6.7.Да заплаща  разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части, приети от Общото събрание на етажната собственост в сградата;

6.8.Да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, приети от Общото събрание на етажната собственост в сградата;

6.9.Да стопанисва и да се грижи за обекта, като  добър стопанин;

6.10.Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и представители на община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за наем.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса и да се обяви на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа. 

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си. 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ         /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития