A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 13 Октомври 2014  24

ЗАПОВЕД
№ 441/10.10.2014 г.


След като подробно се запознах с представен протокол от 09.10.2014 г. на комисията, назначена с моя заповед № 283/28.08.2014 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 32 кв.м., находящо се в източната част на метален павилион, ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му – постъпило становище с наш вх. № 10-00-154/08.10.2014 г. от Хари Торманов, кмет на кметство с. Старцево, общ. Златоград, той и член на комисията за провеждане на търга и на основание чл. 56 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

НАРЕЖДАМ:


І. Копие от протокола от 09.10.2014 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 283/28.08.2014 г. за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 32 кв.м., находящо се в източната част на метален павилион, ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му: постъпило становище с наш вх. № 10-00-154/08.10.2014 г. от Хари Торманов, кмет на кметство с. Старцево, общ. Златоград, той и член на комисията за провеждане на търга, да се внесе в Общински съвет Златоград, за произнасяне по компетентност, при така направеното искане за промяна на предназначението на обекта на търга от „за търговска дейност” в „млекосъбирателен пункт”, във, вече, взето решение на Общински съвет Златоград, както и за взимане на решение за провеждане на нова процедура публично оповестен търг.
ІІ. Внесените документи - предложения за участие в публично оповестения търг, от участниците в търга, да им бъдат върнати от председателя на комисията, което да бъде удостоверено с протокол.
ІІІ. Депозитите за участие, внесени от лицата, взели участие в процедурата да им бъдат възстановени.
ІV. Разходите, направени от участниците за закупуване на тръжни документации, да им бъдат възстановени.
V. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на община Златоград

За кмет:
Зам. - кмет Елмира Угорлиева – Пехливанова
Заповед за заместване № 433/03.10.2014 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития