A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 22 Ноември 2013  79

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:
1. С решение № Е 546 от 21.10.2013г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имот с проектен идентификатор 31111.20.178 по Кадастрална карта на гр. Златоград, и е одобрено Задание за допускане на ПУП – ПРЗ.
2. С решение № Е 557 от 21.10.2013г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на ПУП – ПРЗ за образуване на Урегулиран поземлен имот УПИ – производствено-търговски комплекс, в обхват на поземлен имот с идентификатор 31111.3.103, с включване на площ от 503 м2 от общински поземлен имот с идентификатор 31111.3.106, представляващ проектен имот с идентификатор 31111.3.130, с начин на трайно ползване „естествена ливада”, в местността „Мостът” по кадастрална карта на гр.Златоград, и одобрено е задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ.

Решенията на Общински съвет Златоград са изложени на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и са публикувани на интернет страницата на община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития