A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 20 Август 2014  28

Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 773 от 29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП-ПЗ (подробен устройствен план- план застрояване) в обхват на проектен поземлен имот № 010020, в землището с.Ерма река с ЕКАТТЕ 27588, общ.Златоград (горски имот- залесена територия площ 0.400 дка, попадащ в подотдел 1 “е” по ЛУП от 2005г на ТП ДГС –Златоград, частна държавна собственост), за който се обособява план застрояване за мобилно телекомуникационно съоръжениe за нуждите на “Космо България Мобайл” ЕАД, гр.София.
Решението на Общински съвет Златоград е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” брой 68 от 15.08.2014 г.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Златоград до Административен съд – Смолян.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития