A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕД



понеделник, 04 Август 2014  26

ЗАПОВЕД
№268/04.08.2014 г.   


Във връзка със Заповед № 129/27.06.2014 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 695/27.05.2014 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща  се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м., със застроен и незастроен терен с обща площ 290 кв. м. с кадастрален № 3 по кадастрален план на с. Страшимир, по акт за публична общинска собственост № 526/21.04.2008 г. и въз основа на протокол от 30.07.2014 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


І. ОПРЕДЕЛЯМ „Омелия” ЕООД с ЕИК: ********* , със седалище и адрес на управление: ***********, представлявано от Ясен Стефанов Керменов с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***********, притежаващ лична карта № *********, издадена на ******** от ***********, за спечелила публично оповестения търг, открит със заповед № 129/27.06.2014 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща  се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м., със застроен и незастроен терен с обща площ 290 кв. м. с кадастрален № 3 по кадастрален план на с. Страшимир, по акт за публична общинска собственост № 526/21.04.2008 г., при следните условия:



  1. Достигната тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 210,28 (двеста и десет лева и двадесет и осем стотинки), без ДДС. Върху достигнатата тръжна месечна наемна цена се начислява ДДС.

  2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.

  3. Предназначение на обекта – за търговска дейност.

  4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя


ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Кметът на общината със заповед определя за спечелил участника, предложил следващата по размер цена. Ако и този участник не сключи договор за наем,  в 3-дневен срок след получаване на заповедта, депозита се задържа, преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на община Златоград



‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития