A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 09 Юни 2014  30

ЗАПОВЕД
194/04.06.2014 г.   


Във връзка със заповед № 133/25.04.2014 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 639/26.03.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот за изграждане на бистро със застроена площ 80 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, при следните граници на имота: ПИ 31111.35.703; ПИ 31111.35.739; ПИ 31111.35.93, по акт за частна общинска собственост № 976/30.07.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 416,415/31.07.2013 г., том ІІ-126, дело 279, партида 4074 и въз основа на доклад от 02.06.2014 г.  и  протокол от 29.05.2014 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,


ЗАПОВЯДВАМ:


ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ЕЛИ-75-ЕЛКА АРНАУДОВА” с ЕИК по Булстат: **********, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 51, представляван от Елка Христова Ехленова с ЕГН: **********, притежаваща лична карта №  ********, издадена на ******* от МВР – Смолян, за спечелила конкурса за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот, за изграждане на бистро със застроена площ 80 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, при следните граници на имота: ПИ 31111.35.703; ПИ 31111.35.739; ПИ 31111.35.93, по акт за частна общинска собственост № 976/30.07.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 416,415/31.07.2013 г., том ІІ-126, дело 279, партида 4074, и ЗА СУПЕРФИЦИАР на възмездно право на строеж (суперфиция) за изграждане на търговския обект - бистро със застроена площ 80 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, съгласно идеен проект в част Архитектурна, представен от СУПЕРФИЦИАРА с предложението му за участие в конкурса.

І. Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Правото на строеж се учредява за сумата в размер на 10 000,00 лв. (десет хиляди лева). Цената е предложена от СУПЕРФИЦИАРА с офертата към предложението му за участие в конкурса.

2. Срещу учреденото право на строеж, СУПЕРФИЦИАРЪТ, вместо заплащане на цената по предходната точка, се задължава, за своя сметка и в полза на община Златоград, да изготви инвестиционен проект и изгради в поземлен имот с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м.,  за който се отрежда УПИ ХІ –  за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, друг обект за нуждите на общината: автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди), със застроена площ 25 кв.м., съгласно одобрен от гл. архитект на общината инвестиционен проект във фаза „технически проект”, съответстващ на предложения с офертата за участие идеен проект и издадено разрешение за строеж, като предаде на община Златоград автобусната  спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със ЗП: 25 кв.м.

3. СУПЕРФИЦИАРЪТ следва да заплати на община Златоград, както следва:

3.1.Режийни разноски в размер на 2% от достигната конкурсна  цена, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 200,00 лв. (двеста лева).

3.2. Местен данък е в размер на 2% от достигната конкурсна  цена, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер  на 200,00 лв. (двеста лева).

3.3. Оценка за отстъпване право на строеж, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград и възлагателни писма с изх. № 94-00-3036/13.09.2013 г. и № 94-00-2708/14.09.2012 г. на кмета на община Златоград, за извършване на оценката, в размер на 170,00 лв. (сто и седемдесет лева).

3.4.Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за учредяване на отстъпено право на строеж, в размер на 10,00 лв. (десет лева).

3.5.Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 116,00 лв. (сто и шестнадесет лева).

3.6.Такса за производство за учредяване на вещни права върху общински имоти в размер на 10,00 лв. (десет лева), съгласно чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС -  Златоград, Приложение № 5, ІІ., т.2.

ІІ. Задължения на Суперфициара:

(1) Да изготви, за своя сметка и в полза на община Златоград, инвестиционен проект във фаза „технически проект”, съответстващ на предложения с офертата за участие идеен проект за изграждане автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди): макс. застроена площ – 25 кв.м., макс. височина – 5 м., едноетажна сграда, монолитно строителство, ситуирана в ПИ с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІ –  за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград.

(2) Да построи в поземлен имот с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м.,  за който се отрежда УПИ ХІ –  за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, за своя сметка, друг обект за нуждите на община Златоград, а именно: автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със застроена площ 25 кв.м., съгласно одобрен от гл. архитект на общината инвестиционен проект във фаза „технически проект”, съответстващ на предложения с офертата за участие идеен проект и издадено разрешение за строеж, като предаде на община Златоград автобусната  спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със ЗП 25 кв.м.

(3) В срок от 10 дни (десет дни) след получаване на разрешението за строеж да започне строителството в поземлен имот с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м.,  за който се отрежда УПИ ХІ –  за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград. 

(4) В срок от 210 дни (двеста и десет дни) след получаване на разрешението за строеж  да извърши изграждане, въвеждане в експлоатация на спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) и предаването й на Община Златоград.

(5) Да извърши  инвестиции в размер на 2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), без вкл. ДДС, около търговския обект - бистро, в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, като около търговския обект направи вертикална планировка, изгради плочници, озеленяване и цветна площ, в срок до 210 дни (двеста и десет дни) от получаване на разрешението за строеж.

(6) Да запази предназначението и отреждането на недвижимия имот, предмет на конкурса и да не прехвърля правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на конкурса до 5 години, след въвеждане в експлоатация на търговския обект.

(7)  При проектиране на автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със застроена площ 25 кв.м, да съгласува с община Златоград, заданието и проектите, по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване.  Община Златоград, може да проверява изпълнението на строежа и да дава препоръки във всяко време, стига това да не пречи на изпълнителя на строежа.

(8)  Да предаде на община Златоград, с приемо – предавателен протокол, автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди), в двуседмичен срок от въвеждане на същата в експлоатация, с изпълнена вертикална планировка, като обектите в нея да са предадени „До ключ”.

Изпълнението най –малко, както следва:

Едноетажна сграда - стоманобетонна конструкция (с плочи и колони), с  плосък покрив с отводняване; с енергоспестяваща дограма – стъклопакет; външна изолация и мазилка, съгласно изискванията за енергийна ефективност; изпълнени общи части, оформяне на помещенията: чакалня с каса - под – теракот, стени – шпакловани, латекс, таван – шпаклован; изпълнена  „Ел”  инсталация с  поставени осветителни тела, изпълнена част „ВиК”; тоалетни – стени и под теракот, с монтиран санитарен фаянс, смесителни батерии и бойлер, таван – пръскана мазилка, изпълнена „Ел” с поставени осветителни тела, изпълнена „ВиК”; да се предвидени възможности за различни варианти отопление. Довършителните работи, които не са изброени да бъдат извършени по категория „Стандарт”.

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. 3.1. до т. 3.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от Суперфициара в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Суперфициарът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният депозит не се връща.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ        /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития