A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 09 Август 2013  89

ЗАПОВЕД


344/09.08.2013 г.   


Във връзка със заповед № 285/01.07.2013 г. на кмета на община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 448/29.05.2013 г. на общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – мазе № 6 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части (коридори), находящо се в бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет обособени части за мазета, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост  № 544/17.09.2008 г., и въз основа на протокол от 07.08.2013 г. на комисията, назначена със Заповед № 285/01.07.2013 г. и Заповед № 339/06.08.2013 г. на кмета на община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

                                       


ЗАПОВЯДВАМ:


         І. ОПРЕДЕЛЯМ Севдалин Ясенов Йосифов с ЕГН: ********** и с постоянен адрес: ************, притежаващ л.к. № **********, издадена на ********* от МВР – Смолян, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 285/01.07.2013г. на кмета на община Златоград, за продажба на Мазе № 6 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части (коридори), находящо се в бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета, и за КУПУВАЧ на Мазе № 6 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части (коридори), находящо се в бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 544/17.09.2008г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 455/01.10.2008 г., том ІІ, акт № 81, дело 337.

ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

1. Предложена тръжна цена за Мазе № 6 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части (коридори), съгласно протокола от 07.08.2013 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, в размер на 1 004,15 лв. (хиляда и четири лева и петнадесет стотинки). Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.

2. Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград,  в размер на 20,08 лв. (двадесет лева и осем стотинки).

3.Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград и възлагателно писмо № 94-00-1381/09.05.2013г. на кмета на община Златоград, за извършване на оценката за мазе №6, в размер на 8,70 лв. (осем лева и седемдесет стотинки).

4.Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 20,08 лв. (двадесет лева и осем стотинки).

5.Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева).

6.Данък добавена стойност върху режийни разноски, местен данък, оценка на недвижим имот и такса за вписване – 20 %, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в размер на 11,77 лв. (единадесет лева и седемдесет и седем стотинки).

7.Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 7 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при общинска администрация Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ     /п/

Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития