A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 14 Ноември 2016  86

ЗАПОВЕД
№ 478/14.11.2016 г.

Във връзка със Заповед № 408/14.10.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 276/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 12 кв.м., находящ се в ПИ с кад. № 148, участващ в образуване на УПИ ХІІ, кв. 22 по ПУП на с. Старцево, по акт за частна общинска собственост № 1144/01.12.2014 г., и въз основа на Протокол № 1 от 09.11.2016 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „РАК – 41 РАДИ КРУШКОВ”, ЕИК ********, седалище и адрес на управление: гр. ********, ул. „********” № ***, представлявано чрез упълномощено лице Фиданка Карамфилова Крушкова, съгласно генерално пълномощно с нотариална заверка на подписите върху документа Рег. № 639 на Нотариус в район Златоград с рег. № 184 на Нотариалната камара, ЕГН ********, постоянен адрес: гр. ********, ул. „********” № ***, л. к. № ********, издадена на ******** от МВР – ********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 12 кв.м., находящ се в ПИ с кад. № 148, участващ в образуване на УПИ ХІІ, кв. 22 по ПУП на с. Старцево, по акт за частна общинска собственост № 1144/01.12.2014 г., при следните условия:
1). Предложената тръжна месечна наемна цена за терена е в размер на 33,00 лв. (тридесет и три лева), без ДДС. Върху предложената в търга месечна наемна цена се начислява ДДС.
2). Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3). Предназначение на терена – за поставяне на преместваем обект: павилион за продажба на смесени стоки.
4). Задължения на наемателя:
- след сключване на договора за наем на терена, да се снабди, за своя сметка, със скица с виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия и услуги на закрито върху нает терен – общинска собственост, издадени от главния архитект;
- преместваемият обект да е в добър естетически вид;
- да поддържа прилежащата площ около терена в добър естетически и чист вид.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област

Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития