A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 09 Юни 2017  26

ЗАПОВЕД
№ 165/09.06.2017 г.

Във връзка със Заповед № 129/02.05.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила Решение № Ж 470/06.04.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), в ПИ 31111.36.398 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 134 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 727/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 282/08.06.2011 г., том ІІ-19, дело 214, партида 2304 и въз основа на протокол № 2 от 08.06.2017 г. на комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ „КМП – БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. ********* № ***, бл. ***, вх. ***, ап. ***, представлявано от управителя Бисер Росенов Белев чрез упълномощено лице Емил Милков Кафеджиев, ЕГН *********, с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. ********* № ***, притежаващ л.к. № *********, издадена на ********* от МВР – *********, за спечелило публично оповестения търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), в ПИ 31111.36.398 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 134 кв.м.,
и
за ПРИЕМАТЕЛ на учредяване отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), в ПИ 31111.36.398 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 134 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 727/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 282/08.06.2011 г., том ІІ-19, дело 214, партида 2304. Границите на ПИ 31111.36.398 са: 31111.18.114; 31111.36.397; 31111.36.400; 31111.36.399 и 31111.36.395.

Правото на строеж се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), в ПИ 31111.36.398 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 134 кв.м., съгласно Протокол № 2 от 08.06.2017 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, в размер на 34 293,00 лв. (тридесет и четири хиляди двеста деветдесет и три лева), без вкл. ДДС. Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 685,86 лв. (шестстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 137,17 лв. (сто тридесет и седем лева и седемнадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 685,86 лв. (шестстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 137,17 лв. (сто тридесет и седем лева и седемнадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 34,29 лв. (тридесет и четири лева и двадесет и девет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 6,86 лв. (шест лева и осемдесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 2. Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева).
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
ІV. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград:
1). Приходи от отстъпване право на строеж: вид плащане: 445900.
2). 2 % режийни разноски, с вкл. ДДС: вид плащане: 447000.
3). 2 % местен данък, с вкл. ДДС: вид плащане: 442500.
4). Оценка на лицензиран оценител, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007.
5). Вписване на договор за отстъпено право на строеж, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007.
Сумата по т. І, подт. 6 на настоящата заповед да се внесе от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при общинска администрация Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Приемателя се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития