A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 12 Юли 2017  24

Препис

ЗАПОВЕД

№ 190/12.07.2017 г.


Във връзка със Заповед № 167/13.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 472/06.04.2017 г. на Общински съвет Златоград, повторно е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 22 кв.м., по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ в ПИ с идентификатор 31111.33.463 по КК на гр. Златоград, УПИ ХVІІ – Зеленина, кв. 76 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 673/02.02.2011 г. и въз основа на протокол от 12.07.2017 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „СЛАВЕЙКА АСЕНОВА”, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. *********, ул. *********** № ***, представляван чрез пълномощника си Величко Митков Асенов, гр. *********, съгласно Генерално пълномощно Рег. № 1287 от 08.06.2017 г. на Нотариус в район Златоград с рег. № 184 на Нотариалната камара, ЕГН **********, л. к. № *********, издадена на *********** МВР – Смолян, с постоянен адрес: гр. *********, ул. *********** № ***, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 22 кв.м., по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ в ПИ с идентификатор 31111.33.463 по КК на гр. Златоград, УПИ ХVІІ – Зеленина, кв. 76 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 673/02.02.2011 г., при следните условия:
1. Предложената месечна наемна цена за имота в размер на 51,00 лева (петдесет и един лева), без ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем на площта – 10 години от ключване на договора за наем.
3. Предназначение на терена с площ от 22 кв.м. – за разполагане на маси и столове.
4. Наемателят е длъжен, след сключване на договора за наем, да се снабди, за своя сметка, с разрешение за поставяне на преместваемия обект от Главен архитект на Община Златоград, по реда чл. 23 от Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяването на рекламната дейност на територията на Община Златоград.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития