A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 15 Септември 2016  25

ЗАПОВЕД
№ 357/14.09.2016 г.

Във връзка със Заповед № 265/08.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 233/06.07.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 3 960 кв.м. (три хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя; категория: девета, по акт за частна общинска собственост № 983/01.08.2013 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 425/05.08.2013 г., том ІІ-135, дело 287, партида 4083, и въз основа на протокол № 1 от 14.09.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 265/08.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: МАГДАЛЕНА ИВАНОВА АРАБОВА-СМАЙЛАДСКА, с ЕГН ********** и с постоянен адрес: **********, общ. **********, гр. **********, ж. к. ********** № ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, притежаваща л.к. № **********, издадена на ********** от **********, за спечелила публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 3 960 кв.м. (три хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя; категория: девета, по акт за частна общинска собственост № 983/01.08.2013 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 425/05.08.2013 г., том ІІ-135, дело 287, партида 4083
и
за КУПУВАЧ на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 3 960 кв.м. (три хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя; категория: девета, по акт за частна общинска собственост № 983/01.08.2013 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 425/05.08.2013 г., том ІІ-135, дело 287, партида 4083. Границите на ПИ 31111.19.32 са: 31111.19.34 и 31111.19.33.
ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1). Предложената цена за поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 3 960 кв.м. (три хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя; категория: девета, съгласно Протокол № 1 от 14.09.2016 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, в размер на 3 285,53 лв. (три хиляди двеста осемдесет и пет лева петдесет и три стотинки), без вкл. ДДС. Върху предложената цена не се начислява ДДС.
2). Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 65,71 лв. (шестдесет и пет лева и седемдесет и една стотинка), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 13,14 лв. (тринадесет лева и четиринадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3). Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 65,71 лв. (шестдесет и пет лева и седемдесет и една стотинка), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 13,14 лв. (тринадесет лева и четиринадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4). Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5). Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6). Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПО, ОС и З и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития