A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 02 Март 2017  94

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.04.2017 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на три гаража в УПИ ІV – Гаражи, кв. 30 по кадастралния и регулационен план на с. Аламовци, по акт за частна общинска собственост № 1269/04.02.2016 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 68/05.02.2016 г., том І-47, партида 5957, както следва:
I. Отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 1 със ЗП 18 кв.м. (3,00 х 6,00м), съставляващ застроително петно № 1, при граници на застроителното петно: на север – улична регулация; на изток – застроително петно № 2 за гараж № 2; на юг – УПИ ІІ - Озеленяване; на запад – улична регулация.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Първоначална тръжна цена за изграждане на гараж № 1 със ЗП 18 кв.м. (3,00 х 6,00м), съставляващ застроително петно № 1 – 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева), без вкл. ДДС.
- Депозит за участие – 44,00 лв.
- Търгът ще се проведе на 05.04.2017 г. от 09,00 часа.

ІІ. Отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 2 със ЗП 18 кв.м. (3,00 х 6,00м), съставляващ застроително петно № 2, при граници на застроителното петно: на север – улична регулация; на изток – съществуващ масивен гараж; на юг – УПИ ІІ - Озеленяване; на запад – застроително петно № 1 за гараж № 1.

Търгът ще се проведе при следните условия:
- Първоначална тръжна цена за изграждане на гараж № 2 със ЗП 18 кв.м. (3,00 х 6,00м), съставляващ застроително петно № 2 – 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева), без вкл. ДДС.
- Депозит за участие – 44,00 лв.
- Търгът ще се проведе на 05.04.2017 г. от 09,20 часа

ІІІ. Отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 3 със ЗП 19,25 кв.м. (3,50Х5,50м), съставляващ застроително петно № 3, при граници на застроителното петно: на север – улична регулация; на изток – улична регулация; на юг – УПИ ІІ - Озеленяване; на запад – съществуващ масивен гараж.

Търгът ще се проведе при следните условия:
- Първоначална тръжна цена за изграждане на гараж № 3 със ЗП 19,25 кв.м. (3,50Х5,50м), съставляващ застроително петно № 3 – 470,00 лв. (четиристотин и седемдесет лева), без вкл. ДДС.
- Депозит за участие – 47,00 лв.
- Търгът ще се проведе на 05.04.2017 г. от 09,40 часа

Срок за закупуване на тръжна документация /цената е в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 04.04.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 04.04.2017 г. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестените търгове с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търговете е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития