A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 03 Май 2016  68

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 58
гр. Златоград, 03.05.2016 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с реализиране на улица в кв.23 по ПУП на гр.Златоград, одобрен със Заповед № РД 221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС гр.Смолян и допълнителна Заповед № 506/06.12.2011 г. на Кмета на Община Златоград, предлага:
общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.32.310 по Кадастрална карта на гр.Златоград с площ 519 м2, за който е отреден УПИ IV-търговия и услуги в кв. 23А по действащия ПУП на гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на 12 309,00 лв. без ДДС, да се замени с
поземлен имот с идентификатор 31111.32.291 по Кадастрална карта на гр.Златоград, с площ 519 кв.м., представляващ улична регулация в кв.23 по ПУП на гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на 12 309,00 лв. без ДДС.

ДИРЕКЦИЯ УТ, ИР, З, О и СД
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГР. ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития