A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 29 Ноември 2016  95

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД гр. ЗЛАТОГРАД на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 от КТ и Заповед № 88 / 28.11.2016 г. на Управителя на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов ” ЕООД гр.Златоград

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА «НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ” ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД гр. ЗЛАТОГРАД НА СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

1. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ;
2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ;
3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ;
4. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ;
5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ;
6. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА;
7. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ;
8. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И НЕРВНИ БОЛЕСТИ;
9. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА.

КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

І. Вид на конкурса – външен конкурс - с участие на кандидати, които работят в дружеството, както и на кандидати, които не работят в дружеството.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на идеен проект на тема: "РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ОТДЕЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩА КОНКУРЕНЦИЯ И ОГРАНИЧЕН ФИНАНСОВ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС";
2. Индивидуално събеседване с кандидатите.

ІІІ. Оценяване:
1. Оценяването ще се извърши на база бал, получен от удвоената оценка от писмената разработка + оценката от събеседването;
2. Кандидат, който получи средна оценка от членовете на комисията на писмения идеен проект по-ниска от мн. добър 4,50 не се допуска до индивидуално събеседване и се счита за НЕИЗДЪРЖАЛ конкурса;
3. Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от защитата на идейния проект и индивидуалното събеседване по-ниска от мн. добър 4,50 се счита за НЕИЗДЪРЖАЛ конкурса;

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”;
2. Да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението;
3. Да имат минимум 5 /пет/ години общ медицински стаж като лекар;
4. Да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Заявление по образец за участие в конкурса;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от Диплом за завършено висше медицинско образование;
5. Копие от Диплом за съответната специалност;
6. Сертификати;
7. Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации;
8. Удостоверение за общ медицински стаж;
9. Свидетелство за съдимост;
10. Медицинско свидетелство;
11. Документи за допълнителни квалификации за длъжността /те ще се считат за предимство при равни други условия./;
12. Писмен идеен проект по зададената тема до 10 /десет/ страници /А4/ в 3 еднообразни екземпляра, запечатан в отделен плик с надпис "ПИСМЕН ПРОЕКТ".

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ОБЩ ЗАПЕЧАТАН ПЛИК, НАДПИСАН С ИМЕТО НА КАНДИДАТА И ОТДЕЛЕНИЕТО, ЗА КОЕТО КАНДИДАТСТВА, ВЕДНО С ОТДЕЛЕН ВЪТРЕШЕН ПЛИК, СЪДЪРЖАЩ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ, НАДПИСАН ПО СЪЩИЯ НАЧИН И С НАДПИС “ПИСМЕН ПРОЕКТ”.

VІ. НА КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ:
1. Длъжностна характеристика за конкретната длъжност;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на съответното отделение за което кандидатстват;
3. Статистически данни, свързани с дейността на отделението;

VІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се подават в срок до 15.30 часа на 06.01.2017 г. включително в отдел “Административен” на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух” № 21, всеки работен ден от 09.00 часа до 15.30 часа.
Конкурсът ще се проведе на 18.01.2017 г. от 10.00 часа в кабинета на Управителя на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, находящ се на адрес гр.Златоград, ул. “Хан Аспарух” № 21, по предварително обявен график за отделните отделения.

За справки и допълнителна информация: тел. 03071 / 20-21

Д-р Людмил Личев,
Управител на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития