A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 08 Юни 2017  27

ЗАПОВЕД
№ 158/08.06.2017 г.

Във връзка със Заповед № 138/11.05.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 454/02.03.2017 г. на Общински съвет Златоград, е открит повторен публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 18 кв.м. (офис № 12), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 31111.35.744.1.1 по КККР, с площ 364 кв. м. (триста шестдесет и четири квадратни метра), разположен в източната част от І етаж на четириетажна сграда с идентификатор 31111.35.744.1 със ЗП 517 кв.м. (петстотин и седемнадесет квадратни метра) – общежитие, построена в поземлен имот с идентификатор 31111.35.744 по КК на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1292/16.05.2016 г. и въз основа на протокол от 07.06.2017 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕСИСЛАВА СЕРГЕЕВА АРШИНЕВА, ЕГН *********, постоянен адрес: гр. *********, ул. ********* № ***, л. к. № *********, издадена на ********* от МВР – *********, за спечелила публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 18 кв.м. (офис № 12), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 31111.35.744.1.1 по КККР, с площ 364 кв. м. (триста шестдесет и четири квадратни метра), разположен в източната част от І етаж на четириетажна сграда с идентификатор 31111.35.744.1 със ЗП 517 кв.м. (петстотин и седемнадесет квадратни метра) – общежитие, построена в поземлен имот с идентификатор 31111.35.744 по КК на гр. Златоград, при следните условия:
1.1. Месечната наемна цена в размер на 45,09 лв. (четиридесет и пет лева и девет стотинки), без включен ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
1.2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
1.3. Предназначение на обекта – за всестранни услуги.
1.4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития