A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 31 Март 2017  76

Днес, 31.03.2017г., на основание чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпило уведомление за инвестиционно намерение „Мандра и кланица“ в ПИ с идентификатор 31111.27.125 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград от „Златна ферма“ ЕООД, гр. Златоград

Приложение:
1. Обява
2. Уведомление с Вх. №53-00-275/31.03.2017г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития