A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсъбота, 10 Септември 2016  26

ЗАПОВЕД
№ 343/09.09.2016 г.

Във връзка със Заповед № 245/03.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 239/06.03.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 15 кв. м., попадащ в ПИ с идентификатор 31111.34.881 по КК на гр. Златоград, целият с площ 324 кв. м., (ул. „Ст. Стамболов”, от източната страна на тотопункт), за поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, по схема, одобрена от главния архитект на общината, по акт за публична общинска собственост № 549/19.01.2009 г. и въз основа на протокол № 3 от 08.09.2016 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ „БЯЛКОТО” ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: *********, ул. *********q представлявано от управителя Венелин Радков Джамбазов, ЕГН *********, л. к. *********, издадена на ********* от МВР – *********, с постоянен адрес: *********, ул. *********, за спечелило публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 245/03.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 15 кв. м., попадащ в ПИ с идентификатор 31111.34.881 по КК на гр. Златоград, целият с площ 324 кв. м., (ул. „Ст. Стамболов”, от източната страна на тотопункт), при следните условия:
1. Месечна наемна цена за имота в размер на 52,50 лв. (петдесет и два лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на обекта – за поставяне на преместваем обект: павилион за бърза закуска.
4. Задължения на наемателя:
- след сключване на договора за наем на терена, да се снабди, за своя сметка, със скица с виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия и услуги на закрито върху нает терен – общинска собственост, издадени от главния архитект;
- преместваемият обект да е в добър естетически вид;
- да поддържа прилежащата площ около терена в добър естетически и чист вид.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития