A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 11 Април 2017  24

Препис


ЗАПОВЕД

№ 111/10.04.2017 г.

След като подробно се запознах с представен протокол № 2 от 05.04.2017 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 69/01.03.2017 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж за изграждане на гараж № 2 със ЗП 18 кв.м. (3,00 х 6,00м), съставляващ застроително петно № 2 в УПИ ІV – Гаражи, кв. 30 по кадастралния и регулационен план на с. Аламовци, по акт за частна общинска собственост № 1269/04.02.2016 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 68/05.02.2016 г., том І-47, партида 5957, при граници на застроителното петно: на север – улична регулация; на изток – съществуващ масивен гараж; на юг – УПИ ІІ - Озеленяване; на запад – застроително петно № 1 за гараж № 1, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му, а именно: постъпила спешна молба с вх. № 94-00-876/04.04.2017 г. от Митко Асенов Тодоров, с. Аламовци за спиране на процедурата, ведно с приложените документи за собственост върху нива от 0,500 дка (нула декара петстотин квадратни метра), находяща се в землище на село Аламовци, местността „СЕЛИЩЕТО”, при граници (съседи): имоти на Джамбазови; Баткаджов и Митко Асенов, представляваща имот пл. № 173, кв. 30,31 по плана на с. Аламовци, Община Златоград, отреждащ се както следва: парцел ІV – Гаражи – незастроен, с площ 127 кв. м.; парцел ІІ – Озеленяване – нереализирано, с площ 22,75 кв. м.; парцел І – резервен терен за училища - нереализирано, с площ 65 кв. м.; улица - нереализирано, с площ 285,25 кв. м. и възникване на спор за собственост на УПИ ІV – Гаражи, кв. 30 по кадастралния и регулационен план на с. Аламовци, върху който се учредява отстъпено право на строеж, предмет на търга, на основание чл. 56 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

НАРЕЖДАМ:

І. Внесените от кандидата задължителни документи за участието в публично оповестения търг, да му бъдат върнати от Председателя на комисията, което да бъде удостоверено с протокол.
ІІ. Депозитът за участие, внесен от лицето, за участие в процедурата да му бъде възстановен.
ІІІ. Разходът, направен от кандидата за закупуване на тръжна документация, да му бъде възстановен.
ІV. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, на Дирекция АПО, ОС и З, Дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития