A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 08 Ноември 2016  75

ЗАПОВЕД
№ 466/07.11.2016 г.

Във връзка със Заповед № 396/05.10.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 263/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост: ученическа столова, състояща от три зони: зала за хранене с полезна площ 116 кв. м. (сто и шестнадесет квадратни метра); кухненски блок с полезна площ 71,08 кв. м. (седемдесет и едно цяло и осем стотни квадратни метра), и санитарни помещения, находяща се на ниво партерен етаж от четириетажна масивна сграда на образование с идентификатор 31111.33.500.2 на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград със застроена площ 1 410 кв.м. (хиляда четиристотин и десет квадратни метра), ПИ с идентификатор 31111.33.500 по КК на гр. Златоград, УПИ І-Училище, кв. 80 по ПУП на гр. Златоград и въз основа на протокол от 03.11.2016 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ „СЪНИ МАРКЕТ” ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. *********, ул. ********* № ***, представлявано от Георги Димитров Дечев, ЕГН *********, постоянен адрес: гр. *********, ул. ********* № ***, ет. **, ап. **, л. к. № *********, издадена на ********* от МВР – *********, за спечелило публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: ученическа столова, състояща от три зони: зала за хранене с полезна площ 116 кв. м. (сто и шестнадесет квадратни метра), капацитет 76 места, разполагаща с кът за подаване на готова храна и кът за събиране на неизмити съдове; кухненски блок с полезна площ 71,08 кв. м. (седемдесет и едно цяло и осем стотни квадратни метра), включващ кухня, разливно, умивалня за съдовете от залата, складове за полуфабрикати и сухи продукти, оразмерени за дневна продажба, битови помещения и WC за персонала и санитарни помещения, находяща се на ниво партерен етаж от четириетажна масивна сграда с идентификатор 31111.33.500.2 на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград със застроена площ 1 410 кв.м. (хиляда четиристотин и десет квадратни метра), ПИ с идентификатор 31111.33.500 по КК на гр. Златоград, УПИ І-Училище, кв. 80 по ПУП на гр. Златоград, при следните условия:
1.1. Предложената месечна наемна цена в размер на 181,85 лв. (сто осемдесет и един лев и осемдесет и пет стотинки), без включен ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
1.2. Предназначение – приготвяне на обяд и столово хранене на учениците от 1 до 8 клас в ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, обхванати в целодневна организация на учебния процес, съгласно изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
1.3. Срок за отдаване под наем – 10 години, считано от дата на сключване на договора.
1.4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя.
1.5. Съгласуване на работното време с Директора на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград;
1.6. За кухненското обзавеждане се начислява месечен наем, в размер на 142,46 лв. (сто четиридесет и два лева и четиридесет и шест стотинки), без вкл. ДДС, определен съгласно Решение № Ж 263/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград. Върху месечния наем се начислява ДДС.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития