A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 06 Март 2017  23

ЗАПОВЕД
№ 74/02.03.2017 г.

Във връзка със Заповед № 28/24.01.2017 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 396/29.12.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 675/07.02.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 43/11.02.2011 г., том І - 31, дело 29, партида 1933; при границите на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1 са: на север – фасада; на изток – 31111.31.237.2.2; на юг – фасада и на запад – 31111.31.237.1, и въз основа на протокол от 28.02.2017 г. на комисията, назначена със Заповед № 28/24.01.2017 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ВАКЛИН ХИТОВ ТОПЧИЕВ, с ЕГН ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, ул. “*****” № ***, притежаващ л.к. № *********, издадена на ********* от МВР – *********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 675/07.02.2011 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 43/11.02.2011 г., том І - 31, дело 29, партида 1933; при границите на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1 са: на север – фасада; на изток – 31111.31.237.2.2; на юг – фасада и на запад – 31111.31.237.1 и
за КУПУВАЧ на общински недвижим имот - самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 675/07.02.2011 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 43/11.02.2011 г., том І - 31, дело 29, партида 1933; при границите на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1 са: на север – фасада; на изток – 31111.31.237.2.2; на юг – фасада и на запад – 31111.31.237.1.
ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1) Предложената тръжна цена самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м. в размер на 31 060,00 лв. (тридесет и една хиляди и шестдесет лева), включваща подобренията, извършени от подобрителя в размер на 15 440,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева). Върху цената не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 621,20 лв. (шестстотин двадесет и един лев и двадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 124,24 лв. (сто двадесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 621,20 лв. (шестстотин двадесет и един лев и двадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 124,24 лв. (сто двадесет и четири лева и двадесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 190,00 лв. (сто и деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 38,00 лв. (тридесет и осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 31,06 лв. (тридесет и един лев шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 6,21 лв. (шест лева и двадесет и една стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПО, ОС и З и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития