A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 07 Октомври 2016  26

ЗАПОВЕД
№ 399/06.10.2016 г.

Във връзка със Заповед № 316/31.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Ж 288/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 30 891 кв.м. (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, ведно с построени в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 225,67 кв.м. (двеста двадесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра) и полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1168/02.02.2015 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 34/04.02.2015 г., том І-22, партида 2936, 5139, 5140, и въз основа на протокол от 05.10.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 316/31.08.2016 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: РАДОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОПАЛСКИ, с. ********, общ. ********, ЕГН *********, с постоянен адрес: с. *********, общ. *********, ул. ********* № ***, л. к. № *********, издадена от ********* на *********, за спечелил публично оповестения търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 30 891 кв.м. (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, ведно с построени в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 225,67 кв.м. (двеста двадесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра) и полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1168/02.02.2015 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 34/04.02.2015 г., том І-22, партида 2936, 5139, 5140,
и за КУПУВАЧ на общински недвижим имот: поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 30 891 кв.м. (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, ведно с построени в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 225,67 кв.м. (двеста двадесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра) и полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1168/02.02.2015 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 34/04.02.2015 г., том І-22, партида 2936, 5139, 5140. Границите на имота са: 010001 – залесена територия на ДАГ-ДГС Златоград и землищна граница.

ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1. Предложената цена за поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 30 891 кв.м. (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, ведно с построени в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 225,67 кв.м. (двеста двадесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра) и полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), в размер на 45 885,00 лв. (четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева стотинки), като:
- Предложената цена за поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 30 891 кв.м. (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни метра), в размер 29 575,00 лв. (двадесет и девет хиляди петстотин седемдесет и пет лева). Върху цена не се начислява ДДС
- Предложената цена за двуетажна масивна административна сграда, със застроена площ 225,67 кв.м. (двеста двадесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра), в размер на 14 505,00 лв. (четиринадесет хиляди петстотин и пет лева). Върху цената не се начислява ДДС.
- Предложената цена за полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), в размер на 1 805,00 лв. (хиляда осемстотин и пет лева). Върху цената не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 917,70 лв. (деветстотин и седемнадесет лева и седемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 183,54 лв. (сто осемдесет и три лева петдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 917,70 лв. (деветстотин и седемнадесет лева и седемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 183,54 лв. (сто осемдесет и три лева петдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 30,00 лв. (тридесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 45,89 лв. (четиридесет и пет лева осемдесет и девет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 9,18 лв. (девет лева и осемнадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд Смолян.
ІV. След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПО, ОС и З и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт. 1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития