A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 18 Април 2016  33

ЗАПОВЕД
№ 134/18.04.2016 г.

Въз основа на влязло в законна сила Решениe № Ж 154/23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част с площ 13 кв.м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда на кметство със ЗП 136,17 кв. м. и незастроено дворно място с площ 222 кв. м, с. Кушла, общ. Златоград и на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, във връзка с чл. 51 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част с площ 13 кв.м., находяща се на втори етаж в двуетажна масивна сграда на кметство със ЗП 136,17 кв. м. и незастроено дворно място с площ 222 кв. м, с. Кушла, общ. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 63/03.07.2000 г., при следните тръжни условия:
1. Минимална тръжна месечна наемна цена за имота в размер на 21,97 лв. (двадесет и един лев и деветдесет и седем стотинки), без вкл. ДДС. Върху достигнатата месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на обекта – за смесен магазин.
4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем имот, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя.
ІІ. Търгът да се проведе на 26.05.2016 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград.
ІІІ. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 25.05.2016 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
ІV. Депозит за участие в търга е в размер на 44,00 лв. (четиридесет и четири лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 25.05.2016 г.
V. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
VІ. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които:
- Имат непогасени задължения към община Златоград;
- Не са представили някои от задължителните документи за участие в процедурата или те са нередовни;
- Не са закупили тръжна документация в предвидения срок;
- Не са внесли в предвидения срок и на място, посочено в т. ІV от настоящата заповед, определения депозит;
- Не отговарят на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на Кмета на Община Златоград за откриване на процедура публично оповестен търг и тръжна документация към нея.
VІІ. Задължителни документи за участие в публично оповестен търг се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на търга и наименованието и адреса на подателя и са:
1) Заявление от кандидата за участие в търга.
2) Документ за внесен депозит (оригинал).
3) Документ за закупена тръжна документация (оригинал).
4) Копие от документ за самоличност.
5) Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (за юридически лица).
6) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
7) Удостоверение от Община Златоград за липса на задължения на физическите или юридическите лица към общината (оригинал).
8) Декларация по чл. 11, ал. 2 от Закона за общинската собственост – по образец.
9) Декларация за извършен оглед на обекта – по образец.
10) Декларация за запознаване с тръжна документация – по образец.
VІІІ. Назначавам комисия по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекта по т. 1, в следния състав:
…………………………………………………………………………..
ІХ. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 25.05.2016 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Х. Условията на публично оповестен търг по отношение на обекта, началната цена, специалните условия, изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се оповестяват чрез местната телевизия, разпространяваща се на територията на общината, публикуват се в интернет-страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайният срок за подаване на заявление за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на Общинска администрация, както и на подходящо място на обекта, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 - дневен срок пред Областния управител на област Смолян и пред Административен съд – Смолян в едномесечен срок от съобщението за издаването й.
Препис от настоящата заповед да се връчи на дирекция “Административно - правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопанска дейност и общинска собственост” при Общинска администрация Златоград и на кметски наместник в с. Кушла, за сведение, изпълнение и организация на публично оповестен търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития