A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 21 Септември 2016  26

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

Днес 21.09.2016 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 09.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г. )

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

с адрес на управление –
Област Смолян, Община Златоград, град Златоград, улица “Ст. Стамболов” №1

СЪОБЩАВА
за инвестиционно намерение

„Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2100/III 867,
Мадан – Цацаровци / Страшимир – махала Боево”

Инвестиционното предложение представлява продължение на изпълняваната през последните години политика на Община Златоград, свързана с рехабилитация и реконструкция на общинската пътна инфраструктура в цялата община.
С реализацията на инвестиционното намерение трайно ще се подобрят и възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка на общински път SМL 2100/III 867, Мадан – Цацаровци / Страшимир – махала Боево”.
По-безопасни и по-бързи условия за преминаване на пътникопотока, от една страна и от друга по-добри качества на атмосферния въздух и намаляване на запрашаемостта му, ще бъдат постигнати чрез реализацията на строителни дейности за:
- полагане на нова асфалтова настилка и полагане на бордюри в определени участъци;
- почистване и възстановяване на съществуващите улични оттоци, с цел ефективно отводняване на уличното платно;
- полагане на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на рехабилитираните пътни участъци.
- укрепване на пътните съоръжения, и скалния масив (малки подпорни стенички, а други ще бъдат възстановени). Предвидено е почистване на съществуващите пътни отводнителни съоръжения (водостоци).

Общата дължина на рехабилитирания участък е 4 км.


Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в :
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д. Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития