A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 14 Март 2016  69

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 25
гр. Златоград, 12.03.2016 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на ПУП в обхват на част от УПИ XIII-озеленяване, кв.117 по ПУП на гр.Златоград и ул. „Разсечен камък”, кв.„Малка река”, гр.Златоград, с цел обособяване на УПИ XIV за гаражи, чрез промяна на предназначението на терен, отреден за озеленяване, предлага замяна на:
общински терен – с площ 18 м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.463 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който ведно с поземлен имот с идентификатор 31111.34.501 по Кадастрална карта на гр.Златоград е отреден за УПИ XIII-озеленяване, кв.117 по ПУП на гр.Златоград, одобрен със Заповед № РД-221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 612 от 27.11.2003 г. на Кмета на Община Златоград. Цената на общинския имот, определена от лицензиран оценител, е в размер на 345,00 лв. без ДДС,
с част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.501 по Кадастрална карта на гр.Златоград, с площ 3 м2, предаващ се към улична регулация по ПУП на гр.Златоград, одобрен със Заповед № РД-221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 612 от 27.11.2003 г. на Кмета на Община Златоград, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.34.282 по Кадастрална карта на гр.Златоград. Цената на частния имот, определена от лицензиран оценител, е в размер на 57.00 лв. без ДДС.


ОТДЕЛ УТ, ИР, О, З и СД
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГР. ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития