A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 17 Октомври 2016  93

ЗАПОВЕД
№ 410/14.10.2016 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–2661/08.08.2016 г., подадена от Анка Тодорова Цанева-Манолова и Даниела Кирилова Манолова за придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.35.33 по кадастрална карта на гр. Златоград с обща площ 601 кв.м. (шестстотин и един квадратни метра), за който се отрежда УПИ І-35.33, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград, ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 339/29.09.2016 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Наследници на Кирил Петков Манолов:
- АНКА ТОДОРОВА ЦАНЕВА-МАНОЛОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: област **********, община **********, гр. **********, ул. „**********” № *** и
- ДАНИЕЛА КИРИЛОВА МАНОЛОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: област **********, община **********, гр. **********, ул. „**********” № **, ет. **, ап. **
за КУПУВАЧИ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 1014/14.11.2013 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.35.33 по кадастрална карта на гр. Златоград с обща площ 601 кв.м. (шестстотин и един квадратни метра), за който се отрежда УПИ І-35.33, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград, при граници на имота: 31111.35.40; 31111.35.34 и 31111.35.35.
С нотариален акт № 124 от 18.11.2008 г., том ІІ, рег. № 2866, дело № 326 от 2008 г. за собственост на недвижим имот по давностно владение, Кирил Петков Манолов и Анка Тодорова Цанева-Манолова са собственици на жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 31111.35.33.1, на два етажа, със застроена площ 93 кв.м., разположена в ПИ 31111.35.33 по КК на гр. Златоград.
Съгласно Удостоверение с изх. № 892/14.11.2013 г. за наследници на Кирил Петков Манолов, негови наследниците са: Анка Тодорова Цанева-Манолова и Даниела Кирилова Манолова.
Съгласно скица № 15-384287/05.08.2016 г. на поземлен имот с идентификатор 31111.35.33 по КК на гр. Златоград и Удостоверение № 351/12.11.2013 г. за регулационно положение със заверка „Важи към 10.08.2016 г.”, поземлен имот с идентификатор 31111.35.33 по КК на гр. Златоград е с площ 601 кв.м., за който се отрежда УПИ І-35.33, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград.
Купувачите придобиват правото на собственост върху имота при следните условия:
1.1. Цената на ПИ с идентификатор 31111.35.33 по КК на гр. Златоград, с площ 601 кв.м., одобрена с Решение № Ж 339/29.09.2016 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 9 015,00 лв. (девет хиляди и петнадесет лева), без включен ДДС.
1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 1 803,00 лв. (хиляда осемстотин и три лева).
1.3. Режийни разноски - 2 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 180,30 лв. (сто и осемдесет лева и тридесет стотинки) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 36,06 лв. (тридесет и шест лева и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.4. Местен данък - 2 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 180,30 лв. (сто и осемдесет лева и тридесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 36,06 лв. (тридесет и шест лева и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.5. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.6. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.7. Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
2. Препис от заповедта да се връчи на наследниците на Кирил Петков Манолов: Анка Тодорова Цанева-Манолова и Даниела Кирилова Манолова и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Анка Тодорова Цанева-Манолова и Даниела Кирилова Манолова и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.7. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧИТЕ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧИТЕ са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧИТЕ.
Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития