A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 02 Декември 2016  24

ЗАПОВЕД
№ 498/01.12. 2016 г.

Въз основа на Решение № Ж 360/18.11.2016 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ в полза на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: гр. ***********, пл. *********** № ***, представлявано от Петър Стефанов Москов в качеството си на Министър на здравеопазването, за нуждите на ЦСМП-Смолян, ЕИК ***********, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ проектен имот с идентификатор 31111.35.758 по КККР на гр. Златоград, целият с площ 770 кв.м. (седемстотин и седемдесет квадратни метра), за който е отреден УПИ VІІІ – Комплекс за здравеопазване, кв.134 по ПУП на гр.Златоград, по Акт №1348/30.11.2016 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд Златоград под рег. № 714/30.11.2016 г., том ІІІ-65, партида: 6477, 6478, за изграждане на самостоятелна двуетажна сграда в поземления имот със застроена площ 257 кв.м., разгъната застроена площ 514 кв.м., ведно с топла връзка със застроена площ 124 кв.м., при спазване на условията на чл.134, ал.6 от ЗУТ. Границите на УПИ VІІІ – Комплекс за здравеопазване, кв.134 по ПУП на гр.Златоград са: ПИ 31111.35.759 (проектен); ПИ 31111.35.760 (проектен) и 31111.35.370.
Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж е 25 650,80 лв. (двадесет и пет хиляди шестстотин и петдесет лева и осемдесет стотинки).
ІІ. В случай, че строителството на предвидената за изграждане сграда за нуждите на ЦСМП-Смолян не започне в срок до пет години, считано от датата на сключване на договор по т. І, правото на строеж се погасява в полза на Община Златоград.
ІІІ. На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, Приемателят - Министерство на здравеопазването се освобождава от плащане на такси по придобиване на имота.
Препис от заповедта да се връчи на Министъра на здравеопазването, да се обяви на интернет страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
С оглед кратките срокове, в които трябва да бъде реализиран инвестиционния проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, както и поради сложността и различието на процедурите в отделните общини, където ще бъдат изграждани Центрове за спешна медицинска помощ, всяко забавяне на действията, които зависят от Община Златоград, ще се отрази негативно на нормалния ход на дейностите по инвестиционния проект и с оглед защита на важни държавни интереси – своевременно усвояване на финансови средства по Оперативната програма, е необходимо да се допусне предварително изпълнение на заповедта.
РАЗПОРЕЖДАМ:
Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за учредяване в полза на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ЕИК 000695317, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. “Св. Неделя“ № 5, представлявано от Петър Стефанов Москов в качеството си на Министър на здравеопазването, за нуждите на ЦСМП-Смолян, ЕИК 830176065, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в поземлен имот, представляващ проектен имот с идентификатор 31111.35.758, целият с площ 770 кв.м. (седемстотин и седемдесет квадратни метра), за който е отреден УПИ VІІІ – Комплекс за здравеопазване, кв.134 по ПУП на гр.Златоград, по Акт №1348/30.11.2016 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд Златоград под рег. № 714/30.11.2016 г., том ІІІ-65, партида: 6477, 6478, за изграждане на самостоятелна двуетажна сграда в поземления имот със застроена площ 257 кв.м., разгъната застроена площ 514 кв.м., ведно с топла връзка със застроена площ 124 кв.м., при спазване на условията на чл.134, ал.6 от ЗУТ
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да бъде обжалвано чрез Кмета на Община Златоград пред Административен съд Смолян, в тридневен срок от съобщаването му, съгласно чл.60, ал.4 от АПК.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития