A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 15 Септември 2016  30

Във връзка с постъпило Уведомление за инвестиционни намерения, в Общинска администрация Златоград , с Вх. 52-00-691/15.09.2016.г, На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.), от "Златна ферма" ЕООД, гр. Златоград съобщава за инвестиционно намерение за „Изграждане на млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр.Златоград , общ.Златоград”

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:

РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д.Петров” № 16 или на e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1

Приложение: Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития