A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 28 Септември 2016  92

ЗАПОВЕД
№ 388/28.09.2016 г.

Във връзка със Заповед № 344/09.09.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 238/06.07.2016 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 20 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 31111.34.881 по КК на гр. Златоград, за поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, по схема, одобрена от главния архитект на общината, по акт за публична общинска собственост № 549/19.01.2009 г. и въз основа на протокол № 1 от 27.09.2016 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. *********, ул. ********* № ***, представлявано от упълномощено лице Узунов Атанас Андреев, ЕГН *********, л. к. № *********, издадена на ********* от МВР – Пловдив, с постоянен адрес: гр. *******, ул. ****** № ***, ет. ***, ап. *** – Директор на „Южно-централна регионална дирекция” на ДП „Български спортен тотализатор”, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа Рег. № 1842/2015 от 09.04.2015 г. за удостоверяване подписите върху документа на нотариус в район Софийски районен съд рег. № 508 на Нотариалната камара, за спечелило публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 344/09.09.2016 г. на Кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 20 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 31111.34.881 по КК на гр. Златоград, при следните условия:
1). Месечната наемна цена за терена е в размер на 18,26 лв. (осемнадесет лева и двадесет и шест стотинки), без ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
2). Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3). Предназначение на терена – за поставяне на преместваем обект: павилион за тотопункт.
4). Задължения на наемателя:
- след сключване на договора за наем на терена, да се снабди, за своя сметка, със скица с виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия и услуги на закрито върху нает терен – общинска собственост, издадени от главния архитект;
- преместваемият обект да е в добър естетически вид;
- да поддържа прилежащата площ около терена в добър естетически и чист вид.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития