A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 27 Септември 2016  26

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

Днес 27.09.2016 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 09.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г. )

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

с адрес на управление –
Област Смолян, Община Златоград, град Златоград, улица “Ст. Стамболов” №1

СЪОБЩАВА
за инвестиционно намерение

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград”

В периода 2007-2016, Община Златоград, реализира успешно поредица от проекти с осигурено безвъзмездно финансиране от Програмата за развитие на селските райони. Благодарение на осигурения финансов ресурс, качеството за живот в гр. Златоград и останалите населени места в общината, значително се подобри. С реализирането на първия етап от трансграничното комуникационното трасе, с реконструкцията и благоустрояването на републиканския път от разклона за с. Ерма река до разклона за село Долен, благоустрояването на четири улици, съответно в гр. Златоград, с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река, значително се подобри пътната обстановка, комфорта и безопасността на преминаване на пътникопотока по общинската пътна мрежа.
За реализация на настоящото инвестиционно намерение, Община Златоград ще кандидаства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград” за предоставяне на безвъзмезден финансов ресурс по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Инвестиционното предложение, не касае ново строителство, а подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на уличната пътна мрежа в гр. Златоград и с. Старцево.
С реализацията на инвестиционното намерение, ще се постигне по-безопасно и по-бързо преминаване на пътникопотока, от една страна и от друга с благоустрояването им, ще се намали запрашаемостта на въздуха и ще се подобри качеството му, чрез :
- полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на разрушени бордюри и полагане на нови там където няма;
- почистване и възстановяване на съществуващите улични оттоци, с цел ефективно отводняване на уличното платно;
- полагане на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на рехабилитираните пътни участъци.
- укрепване на пътните съоръжения, и скалния масив (малки подпорни стенички, а други ще бъдат възстановени). Предвидено е почистване на съществуващите пътни отводнителни съоръжения (водостоци).

Общата дължина на рехабилитираните пътни участъци в двете населени места е 4 550 км. и включва следните обекти :

1. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ангел Кънчев, съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,120 км.
2. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Бор”, съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,100 км.
3. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хр. Ботев”, съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,780 км.
4. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Акация”, съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,130 км.
5. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „П.Яворов”, съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,200км.
6. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „В. Юго” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,250 км.
7. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Плиска” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,400 км.
8. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Клокотница” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,250 км.
9. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Рила” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,150 км.
10. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Миньорска” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0.250 км.
11. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Албена” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0.460 км.
12. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Рожен” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0.110 км.
13. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Първи май” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0.250 км.
14. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Васил Левски” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,380 км.
15. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Делю Войвода” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,450 км.
16. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Европа” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,120 км.
17. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Пеньо Пенев” , съоръженията и принадлежностите към нея” с дължината на рехабилитирания участък е 0,150 км.


Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в :
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д. Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития