A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 07 Януари 2015  97

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение № Е 899 от 22.12.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват на имот № 010010 в землище на с.Долен с ЕКАТТЕ 21871, Община Златоград, съгласно скица-проект № К00658/25.08.2014 г. и е одобрено задание за допускане на ПУП – ПЗ.
Инвестиционните намерения на възложителя „Теленор България” ЕАД са свързани с изграждане на базова станция със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на GSM антени и контейнери за оборудване.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития