A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 02 Февруари 2015  84

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 12
гр. Златоград, 02.02.2015 г.

Община Златоград, Област Смолян, във връзка с изготвено, след Решение №Е 856 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, предложение за промяна на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР) за ул. „Арда” в гр.Златоград, за намаляване на ширината и от 6 метра на 4,50 метра, в обхват между о.т.694 (на ул. „Васил Левски”), през о.т.725, о.т.750 (на ул. „Арда”) до ул. „Бяло море” в участъка между о.т.1174 и о.т.751 по ПУП на гр.Златоград, предлага замяна:
на част от общински терен – поземлен имот с идентификатор 31111.34.464 по Кадастрална карта на гр.Златоград с площ 3 м2, отреден за улична регулация, предвиден за включване в УПИ ІХ-2051, кв.111 по ПУП на гр.Златоград, и цена определена от лицензиран оценител в размер на 60,00 лв. без ДДС,
с част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.307 по Кадастрална карта на гр.Златоград, с площ 3м2, на който е отреден УПИ ІХ-2051, кв.111 по ПУП на гр.Златоград, предвиден за включване в улична регулация и цена определена от лицензиран оценител в размер на 60,00 лв. без ДДС.

ДИРЕКЦИЯ УТ, ИР, О, З и СД
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГР. ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития