A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 26 Май 2015  91

Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 1034 от 28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП-ПР в обхват на: 1) Улица „Виктор Юго”, гр.Златоград в участък от о.т.64 през о.т. 63, о.т.62, о.т.61, о.т.59, към о.т.40, в кв.1, кв.2 и кв.7 по ПУП на гр.Златоград; 2) ул. „Ст.Стамболов”, гр.Златоград в участък от о.т. 54, през о.т.55, о.т.56, към о.т.57 и 3) уличната регулация и терени, отредени за озеленяване между УПИ ХVІ, УПИ ХХІ, кв.2 и УПИ ХХХІІ-1921 и УПИ ХVІІ-1921, кв.2 по ПУП на гр.Златоград, като габарита на ул. „Виктор Юго” се намалява от 8м на 7м – 6м и се предвижда тротоар от едната страна на улицата.
Решението на Общински съвет Златоград е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник”, брой 38 от 26.05.2015 г.
На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Златоград до Административен съд – Смолян.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития