A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 26 Януари 2015  94

Община Златоград
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:
С решение № Е 876 от 26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.27.116 по кадастрална карта (КК) на гр.Златоград, собственост на Община Златоград, съгласно Акт за общинска собственост № 662/06.12.2010 г., вписан с вх.№ рег.№ 463/08.12.2010 г., том ІІ-109, дело № 278 от 08.12.2010 г., с начин на трайно предназначение: Земеделска територия и начин на трайно ползване: Ливада, за промяна предназначението и урегулирането му като: УПИ-за параклис “Света Екатерина” с площ 370 м2 и УПИ-за паркинг с площ 381,80 м2, съгласно изготвено и съгласувано от ЕСУТ предложение за урегулиране на имота. Одобрено е и Задание за допускане на устройствена процедура ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 31111.27.116 по Кадастрална карта на гр.Златоград.
Инвестиционните намерения на възложителя Община Златоград са свързани с изграждане на “Параклис “Св. Екатерина”” и благоустрояване на околното пространство с оформяне на паркинг и кът за отдих до съществуващата в имота чешма.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития