A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 09 Април 2015  95

ЗАПОВЕД
№ 140/08.04.2015г.

Във връзка със Заповед № 81/04.03.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 872/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част със самостоятелен вход и с обща полезна площ от 173 кв. м., представляваща втори етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 195 кв.м., УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград и въз основа на протокол от 02.04.2015 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: БИСЕР ЙОРДАНОВ ЕЗИЛЕВ, ЕГН **********, адрес: общ. *********, с. **********, ул. *********** № ***, л. к. № ********, издадена на ******** МВР – *********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 81/04.03.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част със самостоятелен вход и с обща полезна площ от 173 кв. м., представляваща втори етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 195 кв.м., УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград, при следните условия:
1. Предложената тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 100,00 лв. (сто лева), без вкл. ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на обекта – за производствена дейност.
4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение.
Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития