A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 27 Февруари 2015  101

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

Днес 26.02.2015 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 09.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. )

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
с адрес на управление – обл. Смолян, община Златоград, гр.Златоград,ул.“Ст. Стамболов” №1

СЪОБЩАВА
за инвестиционно намерение

„Реконструкция на път III-867 „Мадан-Златоград-Бенковски ”
в три обособени участъка

А/участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 - началото му започва при разклона за с. Ерма река при км 22+157 и приключва при км 22+992 с 0.835 км , прекъсва в участък от км 22+992 до км 23+889 с дължина от 0.897км , и отново започва от км 23+889 до км 28+135 с дължина 4.246 км, който се явява при табелата за град Златоград, яваваща се вход в посока от гр. Смолян към гр. Кърджали. Общата дължина на двата рехабилитирани участъка е 5.081 км.

Б/ участък от км 28+135 до км 32+478 - участъкът попада изцяло в урбанизираната територия на град Златоград и е с дължина 4.343 км.

В/ участък от км 32+478 до км 38+446 - участъкът започва от началото на индустриалната зона, непосредствено след края на съществуваща рехабилитирана пътна настилка при км 32+478 и завършва до разклона за с. Долен при км 38+446 с дължина 5.968 км.

Настоящото инвестиционно предложение цели основно подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка на републиканки път III-867 „Мадан-Златоград-Бенковски ” в три обособени участъка, с обща дължина на реконструираната републиканска пътна мрежа от 15. 392 км.
Проектните дейности и в трите участъка, включват:
- запазване на съществуващата ширина на пътя, полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на разрушени бордюри и полагане на нови, там където няма;
- почистване и възстановяване на съществуващите улични оттоци, с цел ефективно отводняване на уличното платно и полагане на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на рехабилитираните пътни участъци.
- при пътните участъци в извън урбанизираната територия, се предвижда пътя да бъде укрепен с нови подпорни стени или възстановяване на съществуващи. Предвидено е почистване на съществуващите пътни отводнителни съоръжения (водостоци). За отвеждане на повърхностните води до съществуващите водостоци в зависимост от терена е предвидено изграждане или възстановяване на съществуващи земни окопи, машинно изляти облицовани окопи без подоколен дренаж или бетонови реголи.

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в :
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д.Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития