A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 24 Февруари 2015  85

ЗАПОВЕД
№ 68/23.02.2015г.

Във връзка със Заповед № 11/07.01.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 873/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 32 кв.м., находящо се в източната част на метален павилион, разположен на ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград и въз основа на протокол от 18.02.2015 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „АЛАДА - МОХАМЕД БАНАШЪК”, ЕИК ********, седалище и адрес на управление: **********, общ. *********, обл. *********, представляван от Мохамед Раиф Банашък, ЕГН ***********, л. к. № ***********, издадена на ******** МВР – ********, с постоянен адрес: *********, общ. ********, обл. *********, ул. ********* № *****, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 11/07.01.2015 г. на Кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 32 кв.м., находящо се в източната част на метален павилион, разположен на ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград, при следните условия:
1. Предложената тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева), без вкл. ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 5 години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на обекта – пункт за изкупуване на сурово мляко от производители.
4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, за сведение и изпълнение.
Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития