A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 06 Февруари 2015  77

ЗАПОВЕД
№ 54/05.02.2015 г.

Във връзка със Заповед № 590/29.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила решение № E 880/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932, целият с площ 22 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІІ- за гараж, кв. 130 по ПУП на гр. Златоград, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 1140/03.11.2014г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 523/03.11.2014 г., том ІІ-187, партида 4981 и въз основа на протокол от 04.02.2015 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ: АНТОН СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ с ЕГН: *********** и с постоянен адрес: обл. ********, общ. *********, гр. *********, ул. “**********” № **, ет. **, ап. **, притежаващ л.к. № *********, издадена на ********** от *********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 590/29.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932, целият с площ 22 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІІ- за гараж, кв. 130 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1140/03.11.2014 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 523/03.11.2014 г., том ІІ-187, партида 4981и
за ПРИЕМАТЕЛ на учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932, целият с площ 22 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІІ- за гараж, кв. 130 по ПУП на гр. Златоград, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 1140/03.11.2014г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 523/03.11.2014 г., том ІІ-187, партида 4981. Границите на ПИ 31111.34.932, са: 31111.34.814; 31111.34.815 и 31111.34.816.
І. Правото на строеж се учредява при следните тръжни условия:
1) Предложената тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932, целият с площ 22 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІІ- за гараж, кв. 130 по ПУП на гр. Златоград, съгласно протокола от 04.02.2015 г. от проведен публично оповестен търг с явно наддаване, в размер на 1 850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева), без вкл. ДДС. Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 37,00 лв. (тридесет и седем лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 7,40 лв. (седем лева и четиридесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота, в размер на 37,00 лв. (тридесет и седем лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 7,40 лв. (седем лева и четиридесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 2. Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти – 10,00 лв. (десет лева).
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник и на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС за сведение и изпълнение.
ІV. Сумите по т. І, от подт. 1 до подт. 5 вкл., на настоящата заповед да се внесат от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград или по банков път по следните банкови сметки на Община Златоград, “БАНКА ДСК” ЕАД, филиал Златоград:
1). Приходи от отстъпване право на строеж: BG68STSA93008432230400; BIC STSABGSF, вид плащане: 445900.
2). 2 % режийни разноски: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF , вид плащане: 447000.
3). 2 % местен данък: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, вид плащане: 442500.
4). Оценка на лицензиран оценител: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, вид плащане: 448007.
5). Вписване на договор за отстъпено право на строеж: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, вид плащане: 448007.
Сумата по т. І, подт. 6 на настоящата заповед да се внесе от Приемателя, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при общинска администрация Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Приемателя се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития