A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 21 Ноември 2014  27

                                                     ЗАПОВЕД


                                                         № 507/19.11.2014 г.   


След като подробно се запознах с представен протокол №1 от 12.11.2014 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 419/02.10.2014 г., за непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.130  по КК на гр. Златоград с обща площ 532 кв.м. (петстотин тридесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бърчината”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: Х (десета), по акт за частна общинска собственост № 734/01.09.2011г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 398,  том ІІ – 102, дело № 287, партида: 2463, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му: постъпила молба с вх. № 94-00-3604/31.10.2014 г. от Владимир Живков Александров и наследници на Мехмед Алиев Османдаицки и на основание чл. 56 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,


                                                         НАРЕЖДАМ:


І. Внесените документи - предложения за участие в публично оповестения търг, от участниците в търга, да им бъдат върнати от председателя на комисията, което да бъде удостоверено с протокол.

ІІ. Депозитите за участие, внесени от лицата, взели участие в процедурата да им бъдат възстановени.

ІІІ. Разходите, направени от участниците за закупуване на тръжни документации, да им бъдат възстановени.

ІV. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на община Златоград и на информационното табло в сградата на общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.          

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.             

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ  (п)   

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития